Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bohaterowie drugiego planu w sporcie. Młodzi o sporcie 2015

 

Redakcja: K. Nessel

Wydawca: Katedra Zarządzania w Turystyce Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydanie I, Kraków, wrzesień 2015

ISBN: 978-83-940368-2-9

Publikacja towarzyszy II konferencji Naukowej „Młodzi o sporcie" zorganizowanej w 2015 roku przez Koło Naukowe Managerów Sportu UJ.

Hasłem przewodnim tego wydarzenia tym razem było: „Bohaterowie drugiego planu, czyli kto pracuje na sukces sportowca".

Gościliśmy więc Bogdana Zająca (drugiego trenera reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn), Dawida Chylaszka (menedżera zawodników reprezentującego agencję BMG Sport), Jakuba Głogowskiego (specjalistę ds. mediów społecznościowych agencji PR Expert i menedżera drużyny futbolu amerykańskiego Panthers Wrocław), Michała Pacudę (rzecznika prasowego Polskiej Ligii Koszykówki), Joannę Sakowicz-Kostecką (tenisistkę ziemną), Jakuba Kreboka (statystyka sportowego Chemika Police) i Marzannę Herzig (psychologa sportu).

Kontynuując tematykę Konferencji, niniejszą publikację poświęcamy bohaterom drugiego planu w sporcie – organizacjom i specjalistom, którzy przyczyniają się do rozwoju i sukcesu sportowego pojedynczych zawodników i całych drużyn. W obliczu ich mnogości prezentujemy opracowania dotyczące jedynie wybranych podmiotów, na konkretnych przykładach z polskiej rzeczywistości sportowej. Wybór ten determinują zainteresowania badawcze uczestników Konferencji. To właśnie młodzi ludzie (najczęściej studenci i doktoranci różnych polskich uczelni) są autorami rozdziałów tej pracy.

Wstęp (Karolina Nessel), str. 5

 

Część I. Wsparcie menedżerskie

Rozdział 1. Zarządzanie jako czynnik sukcesu sportowego polskich klubów żużlowych (Magda Matuła), str. 8

Rozdział 2. Współpraca krajowego związku sportowego z instytucjami międzynarodowymi w organizacji rozgrywek piłki siatkowej (Marta Kita), str. 21

Rozdział 3. Działania public relations klubu sportowego na przykładzie Śląsk Wrocław Basketball S.A. (Edyta Musioł), str. 34

Rozdział 4. Wpływ wyników sportowych na przychody klubów polskiej Ekstraklasy piłkarskiej w latach 2009-2013 (Szczepan Kościółek), str. 42

 

Część II. Pion sportowy

Rozdział 5. Kluczowe kompetencje trenera grup młodzieżowych według modelu Tadeusza Oleksyna (Filip Mazurków), str. 56

Rozdział 6. Rola psychologa w sporcie – wyzwania i możliwości (Joanna Rutkowska, Karolina Stenka, Paweł Izdebski), str. 68

Rozdział 7. Wpływ zawodników obcokrajowych na sukces sportowy na przykładzie Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego (Katarzyna Bujak), str. 78

 

Część III. Sponsorzy

Rozdział 8. Wpływ sponsoringu na rozwój dyscypliny sportowej na przykładzie skoków narciarskich w Polsce oraz Grupy Lotos S.A. (Magdalena Czakon), str. 91

Rozdział 9. Rola sponsoringu w sporcie niszowym na przykładzie kajakarstwa freestylowego (Bartosz Czauderna), str. 102

Rozdział 10. Wpływ sponsora na rozpoznawalność zawodnika na przykładzie umowy sponsorskiej firmy Milka z Andreasem Wellingerem (Aleksandra Kruc, Weronika Szeląg), str. 115

Rozdział 11. Rola władz samorządowych w rozwoju sportu w Polsce (Przemysław Jastrzębski), str. 131

 

Część IV. Związki sportowe

Rozdział 12. Jaką strategię rozwoju piłki nożnej w Polsce powinien przyjąć PZPN? (Kamil Drabek), str. 143

Rozdział 13. Rola Klubu Uczelnianego AZS w upowszechnianiu sportu i rywalizacji sportowej wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (Kajetan Suchecki), str. 155

Rozdział 14. Problematyka funkcjonowania polskich związków sportowych – zagadnienia wybrane (Krzysztof Karski), str. 165

 

Spis rysunków, str. 179

Spis tabel, str. 179

Spis wykresów, str. 179

Spis zdjęć, str. 182

Wstęp

Karolina Nessel

 

 

Rozdział 1. Zarządzanie jako czynnik sukcesu sportowego polskich klubów żużlowych

Magda Matuła

Streszczenie: Celem rozważań jest przedstawienie zarządzania jako czynnika sukcesu sportowego polskich drużyn żużlowych. Szczegółowej analizie poddano pięć obszarów zarządzania w klubach: zasoby ludzkie, finanse, infrastrukturę, marketing oraz aspekt społeczny. Na podstawie ankiet wśród ekspertów związanych z żużlem określono najważniejsze dla tego sportu czynniki w poszczególnych obszarach. Wyniki potwierdziły tezę, że efektywne zarządzanie klubem oraz synergia działań poszczególnych działów przyczyniają się do osiągania sukcesów sportowych.

Słowa kluczowe: sukces sportowy, zarządzanie, klub sportowy, żużel.

 

 

Rozdział 2. Współpraca krajowego związku sportowego z instytucjami międzynarodowymi w organizacji rozgrywek piłki siatkowej

Marta Kita

Streszczenie: Niniejszy artykuł porusza zagadnienie podziału zadań przy organizowaniu wydarzenia sportowego między krajowym związkiem sportowym a instytucjami międzynarodowymi odpowiedniej dyscypliny na przykładzie organizowanych w Polsce międzypaństwowych rozgrywek piłki siatkowej. Na podstawie wywiadu z koordynatorem ds. międzynarodowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz analizy wtórnej danych stwierdzono, iż wraz ze wzrostem rangi wydarzenia rozszerza się i wydłuża zakres współpracy związku krajowego z instytucją międzynarodową. Warunkami koniecznymi profesjonalnej organizacji imprezy sportowej stają się precyzyjne rozdzielenie zadań i odpowiedzialności między współorganizatorów zgodnie z ich kompetencjami oraz stała i otwarta komunikacja między nimi. W ten sposób jest szansa na wzrost zaufania między stronami i długoterminową współpracę.

Słowa kluczowe: związek sportowy, federacja światowa, Polski Związek Piłki Siatkowej, Międzynarodowa Federacja Piłki Światowej, współpraca, wydarzenie sportowe.

 

 

Rozdział 3. Działania public relations klubu sportowego na przykładzie Śląsk Wrocław Basketball S.A.

Edyta Musioł

Streszczenie: Powszechnie zauważalny jest związek sportu z mediami i sponsorami. Współcześnie sport jest zjawiskiem tyle komercyjnym, że profesjonalni (lub aspirujący do zawodowstwa) zawodnicy również stają się produktami sportowymi. Podmioty te powinny więc dbać o długofalową budowę swojego wizerunku oraz marki. Celem pracy jest diagnoza narzędzi public relations (PR) dostępnych w przypadku klubu sportowego oraz wskazanie potencjału i trudności w ich wykorzystaniu. Praca ma charakter studium przypadku, w którym prezentowane są działania PR klubu Śląsk Wrocław Basketball S.A. w sezonie 2013/2014. Analiza wskazuje na różnorodność dostępnych instrumentów PR w działaniach klubu sportowego, a także na konieczność poprawnego zdefiniowana długoterminowej strategii, standaryzowania procedur, zapewnienia odpowiednich zasobów ludzkich i synchronizacji działań PR z pozostałymi obszarami zarządzania klubem.

Słowa kluczowe: public relations, klub sportowy, zarządzanie klubem sportowym.   

 

 

Rozdział 4. Wpływ wyników sportowych na przychody klubów polskiej Ekstraklasy piłkarskiej w latach 2009-2013

Szczepan Kościółek

Streszczenie: W ostatnich latach odnotować można gwałtowny wzrost przychodów generowany przez zawodowe kluby piłki nożnej w Polsce. Celem pracy było zbadanie wpływu wyników sportowych na przychody klubów Ekstraklasy piłkarskiej w sezonach 2008/2009-2012/2013. W wyniku analizy korelacji oraz modelu regresji prostej ustalono, że istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy obiema zmiennymi, a sukcesy sportowe odpowiadają za niemal 60% zmian udziału klubów w całości przychodów Ekstraklasy. Wykazano też, że zależność przychodów od wyników sportowych przedstawia tendencję wzrostową w ostatnich latach.

Słowa kluczowe: Ekstraklasa, kluby sportowe, przychody, wyniki sportowe.

 

 

Rozdział 5. Kluczowe kompetencje trenera grup młodzieżowych według modelu Tadeusza Oleksyna

Filip Mazurków

Streszczenie: Jednym z największych sukcesów Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku, które odbyły się na terenie m.in. Polski, było ponad trzykrotne zwiększenie liczby nowo zarejestrowanych zawodników w wieku 6-12 lat. Co za tym idzie, na terenie całego kraju powstało wiele nowych akademii czy też szkółek piłkarskich. Sytuacja ta doprowadziła do dużego popytu na stanowiska trenerów drużyn młodzieżowych, zobowiązanych nie tylko do wykonywania zadań szkoleniowych, ale i organizacyjnych.

Celem tej pracy jest zdefiniowanie kluczowych kompetencji trenera grup młodzieżowych w Polsce w oparciu o podejście T. Oleksyna do zarządzania kompetencjami i ich definiowania. Wyniki pracy są wskazówką dla działaczy związanych z drużynami na poziomie III, IV i w niższych ligach rozgrywkowych w zakresie doskonalenia kompetencji trenerów. Publikacja zwraca uwagę na podobieństwa kluczowych kompetencji w przypadku pracownika firmy oraz trenera młodzieży i dzieci, przedstawiając te zagadnienia z perspektywy niewielkiej szkółki sportowej.

Słowa kluczowe: trener, młodzież, model zarządzania kompetencjami, szkółka piłkarska.

 

 

Rozdział 6. Rola psychologa w sporcie – wyzwania i możliwości

Joanna Rutkowska

Karolina Stenka

Paweł Izdebski

Streszczenie: Celem opracowania jest przybliżenie znaczenia roli psychologa w sporcie oraz możliwości oddziaływania i pomocy osobom uprawiającym sport wyczynowo. Analiza powstała w oparciu o wyniki badań naukowych z dziedziny psychologii sportu dostępne w bazach MEDLINE oraz PsycARTICLES. Wynika z nich, że w podejściu praktycznym w celu redukcji stresu u sportowców z powodzeniem stosuje się tzw. trening mentalny, relaksację, wizualizację, biofeedback oraz teorię wyznaczania celu. Kluczowe znaczenie dla aktywności sportowej pełni również motywacja wyznaczająca kierunek aktywności jednostki na osiągnięcie sukcesu. Istotne jest również wsparcie społeczne udzielane sportowcom przez cały sztab, w tym przede wszystkim przez trenera.

Słowa kluczowe: psycholog sportu, radzenie sobie ze stresem wśród sportowców, motywacja w sporcie, wsparcie sportowców. 

 

Rozdział 7. Wpływ zawodników obcokrajowych na sukces sportowy na przykładzie Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego

Katarzyna Bujak

Streszczenie: Z roku na rok futbol amerykański zdobywa coraz większą popularność w naszym kraju. Polska Liga Futbolu Amerykańskiego (PLFA) działająca od 2006 roku zrzesza dziewięćdziesiąt drużyn, w tym blisko cztery tysiące zawodników. Od roku 2008 PLFA korzysta z wiedzy i doświadczenia cudzoziemców występujących w roli trenerów, koordynatorów i zawodników. W pracy zbadano ich wpływ na rozwój i wyniki sportowe drużyn, w których grają. Ankietowani polscy zawodnicy futbolu amerykańskiego zgodnie stwierdzili, że obcokrajowcy odgrywają kluczową rolę jako zdobywcy największej ilości punktów. Jednocześnie zawodnicy zagraniczni podnoszą umiejętności polskich graczy i poziom rozwoju całej ligi.

Słowa kluczowe: Polska Liga Futbolu Amerykańskiego, futbol amerykański, zawodnicy zagraniczni, wyniki sportowe.

 

 

Rozdział 8. Wpływ sponsoringu na rozwój dyscypliny sportowej na przykładzie skoków narciarskich w Polsce oraz Grupy Lotos S.A.

Magdalena Czakon

Streszczenie: Opracowanie przybliża zagadnienie wpływu sponsoringu na rozwój dyscypliny sportowej. Jako przykład przeanalizowano Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciarskich ,,Szukamy Następców Mistrza" uruchomiony przez Polski Związek Narciarski wraz z Grupą Lotos S.A. jako sponsorem. Na podstawie dostępnej literatury oraz przeprowadzonych badań wykazano, iż długofalowa i wieloletnia strategia odbudowy polskich skoków narciarskich realizowana w ramach tego programu skutecznie przyczyniła się do rozwoju skoków narciarskich w Polsce (poprzez poprawę bazy sprzętowej, organizację profesjonalnych zawodów dla młodzieży, motywację finansową zawodników, zwiększenie dostępności wykwalifikowanych trenerów, zapewnienie elastyczności działań Związku). Ważne jest jednak, iż sponsoring sportowy nie był jedynym czynnikiem decydującym o rozwoju tej dyscypliny.

Słowa kluczowe: Grupa Lotos S.A., Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciarskich, rozwój dyscypliny sportowej, skoki narciarskie, sponsoring sportu.

 

 

Rozdział 9. Rola sponsoringu w sporcie niszowym na przykładzie kajakarstwa freestylowego

Bartosz Czauderna

Streszczenie:  Przedmiotem opracowania jest problematyka związana z rolą sponsoringu w sporcie niszowym. Celem głównym pracy jest określenie roli sponsorów w rozwoju sportowców niszowych na przykładzie kajakarstwa freestylowego. Celem drugorzędnym jest porównanie sytuacji zawodników tej dyscypliny sportowej w Polsce oraz w innych krajach Europy. W opracowaniu wykorzystano metodę obserwacji uczestniczącej oraz wywiadu w formie kwestionariusza internetowego. Badane były dwie grupy kajakarzy: z Polski (10) oraz z innych krajów europejskich (18). Wyniki badań wskazują na kluczową rolę sponsoringu w dyscyplinach niszowych oraz na dopiero rozwijający się i niewystarczający poziom tego wsparcia.

Słowa kluczowe: sponsoring, sporty niszowe, sport, kajakarstwo freestylowe.

 

 

Rozdział 10. Wpływ sponsora na rozpoznawalność zawodnika na przykładzie umowy sponsorskiej firmy Milka z Andreasem Wellingerem

Aleksandra Kruc

Weronika Szeląg

 

Streszczenie: We współczesnym świecie sport profesjonalny i biznes okazują się być nierozłączne. Jednym z najwyraźniejszych przejawów tej relacji jest sponsoring sportowy. Celem głównym opracowania jest eksploracja tezy o wpływie umowy sponsoringowej na wzrost popularności zawodowego sportowca – na przykładzie kontraktu sponsorskiego pomiędzy międzynarodowym koncernem Milką a niemieckim skoczkiem narciarskim Andreasem Wellingerem. W tym konkretnym przypadku wydaje się, że umowa sponsoringowa przyniosła obopólną korzyść wizerunkową – młody zawodnik przejmując charakterystyczny fioletowy kask po słynnym Martinie Schmitcie, odnotował skokowy wzrost popularności, zaś Milka z sukcesem podtrzymuje swój wizerunek głównego sponsora sportów zimowych w Niemczech.

Słowa kluczowe: Milka, sponsoring sportu, umowy sponsorskie, skoki narciarskie, Andreas Wellinger.

 

 

Rozdział 11. Rola władz samorządowych w rozwoju sportu w Polsce

Przemysław Jastrzębski

Streszczenie: Konstytucja RP wzywa jednostki samorządu terytorialnego do wspierania rozwoju sportu. Jest to zadanie własne fakultatywne poszczególnych jednostek. Zamierzeniem niniejszej pracy jest usystematyzowanie aktualnej wiedzy na temat możliwości wspierania rozwoju sportu w Polsce przez jednostki samorządu terytorialnego. W tym celu przeanalizowano przepisy dotyczące omawianego tematu, a także na przykładzie miasta Krakowa ukazano jak to wygląda w praktyce. Z analizy wynika, że samorządy często i chętnie angażują się w działalność mającą na celu rozwój sportu. Przykładem jest Kraków, który w samym tylko 2013 roku przeznaczył na ten cel niemal 127 mln PLN, co stanowiło 3,5% budżetu miasta.

Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, sport, finansowanie sportu, Kraków.

 

 

Rozdział 12. Jaką strategię rozwoju piłki nożnej w Polsce powinien przyjąć PZPN?

Kamil Drabek

Streszczenie: Piłka nożna jest wiodącą dyscypliną sportową w Polsce – zarówno pod względem czynnego uprawiania, jak też popularności wśród widzów. Głównym celem pracy jest określenie priorytetowych działań Polskiego Związku Piłki Nożnej w rozwoju tej dyscypliny sportowej. Na podstawie analizy wtórnej danych określających dotychczasowy rozwój tego sportu w Polsce oraz metody SWOT/TOWS wnioskuje się, że pożądaną w tym wypadku strategią dla PZPN jest strategia agresywna polegająca na wykorzystywaniu stron silnych w połączeniu z szansami otoczenia. Priorytetowymi działaniami są więc kontynuacja innowacyjnych działań prorozwojowych, intensyfikacja rozwoju piłki młodzieżowej, dalszy rozwój szkoleń trenerskich oraz podejmowanie nowych działań promujących ten sport. Działania te powinny być oparte na szerokiej współpracy z różnorodnymi partnerami zewnętrznymi.

Słowa kluczowe: PZPN, SWOT/TOWS, piłka nożna, strategia.

 

 

Rozdział 13. Rola Klubu Uczelnianego AZS w upowszechnianiu sportu i rywalizacji sportowej wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Kajetan Suchecki

Streszczenie: Praca pokazuje rolę Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego (AZS) w upowszechnianiu sportu wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Przedstawia rys historyczny i strukturę Związku oraz jego funkcje, organizację Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a także wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na tej uczelni wraz ze stwierdzonymi ograniczeniami tych badań. Badanie pokazało wysoki poziom satysfakcji z przynależności do AZS i znaczącą rolę klubu w rozwoju zainteresowań sportowych i osiąganiu sukcesów na poziomie minimum regionalnym.

Słowa kluczowe: Akademicki Związek Sportowy, AZS, klub uczelniany, zarządzanie klubem, aktywność sportowa studentów.

 

 

Rozdział 14. Problematyka funkcjonowania polskich związków sportowych – zagadnienia wybrane

Krzysztof Karski

Streszczenie: Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących tworzenia i funkcjonowania polskich związków sportowych oraz umiejscowienie ich w strukturze podmiotów wykonujących zadania publiczne, a ponadto przedstawienie argumentów na rzecz kwalifikacji polskich związków sportowych jako przykładów zakładów administracyjnych.

W pracy zaprezentowano zmiany w obszarze prawnej regulacji sportu na przestrzeni ostatnich lat. Poddano bliższej analizie obecnie obowiązujące regulacje, czyniąc jednak odniesienia do uprzednio obowiązującego stanu prawnego. W opracowaniu szczegółowo przedstawiono procedurę tworzenia polskich związków sportowych, jak również teoretyczne rozważania dotyczące tej formy zrzeszania się. Autor podkreśla, że polskie związki sportowe mają kompetencje władcze w sferze określenia reguł współzawodnictwa sportowego w danej dyscyplinie sportowej, podlegając równocześnie nadzorowi sprawowanemu przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Dlatego też status prawny polskich związków sportowych jest trudny do jednoznacznego zdefiniowania. W ostatniej części opracowania próbowano wykazać, że polskie związki sportowe posiadają cechy pozwalające zakwalifikować je  jako przykłady zakładów administracyjnych.

Słowa kluczowe: sport, związek sportowy, administracja publiczna.