Przejdź do głównej treści

Dokumenty

Podania dot. toku studiów

wpis warunkowy (dawny wpis 50-pkt, tylko dla studentów I roku)

pierwsze powtarzanie roku

ponowne powtarzanie roku (nadzwyczajne powtarzanie roku)

wznowienie studiów

przywrócenie terminu egzaminu

usprawiedliwienie złożenia deklaracji przedmiotów po terminie

rezygnacja ze studiów

trzeci termin egzaminu

przesunięcie terminu egzaminu

 

IPS- Indywidualny Plan Studiów

IPS - Warunki ubiegania się o IPS

IPS - podanie

IPS - karta przedmiotów

IPS - zasady realizacji w trybie eksternistycznym

Urlopy

urlop dziekanski

urlop studencki

Fakultety , seminaria magisterskie

zmiana fakultetu

wpis na fakultet

wypis z fakultetu

wpis na seminarium magisterskie

zmiana promotora pracy magisterskiej

Inne formularze wniosków

podanie ws. zaliczania przedmiotów awansem

podanie o uwzględnienie zaliczonego przedmiotu

uznanie przedmiotu do 5 lat

uznanie przedmiotu powyżej 5 lat

 

podanie o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu przystąpienia do egzaminu dyplomowego

wniosek o wyrażenie zgody na wczeniejszą obronę pracy magisterskiej

 

egzamin/praca dyplomowa w języku obcym

egzamin komisyjny

zaświadczenie o średniej arytmetycznej do stypendium Rektora

formularz dot. konta bankowego

formularz o zmianie danych osobowych

formularz o zmianie danych osobowych w przypadku zmiany nazwiska

podanie ws. wydania duplikatu legitymacji

 

wniosek o udzielenie zwolnienia z opłat za świadczone usługi edukacyjne

wniosek dla cudzoziemców o udzielenie zwolnienia z opłat za świadczone usługi edukacyjne

 

Formularz podania o zgodę na udział w zajęciach prowadzonych w jednostkach WZiKS

Szczegółowe warunki ubiegania się o przeniesienie z innej uczelni, zmiany kierunku lub specjalności studiów w ramach UJ oraz zmiany formy studiów z niestacjonarnych na stacjonarne w ramach danego kierunku studiów.

 

wzory pism znajdują się również na stronie Samorządu Studenckiego UJ

http://www.samorzad.uj.edu.pl/main/libraryShow/0/465

Zasady przyjmowania podań o zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne studentów

W związku z Decyzją nr 3 Dziekana Wydziału (załącznik) przypominamy o zasadach przyjmowania podań (wniosków) o zwolnienie z opłat za usługi edukacyjne studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. 

Do każdego podania student ma obowiązek (zgodnie z Uchwałą Senatu UJ) dołączyć komplet dokumentów poświadczający dochód w rodzinie studenta. Wyjątek stanowi jedynie sytuacja, w której student na podaniu posiada adnotację wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej o wysokości dochodu lub dołączy zaświadczenie z MOPSu/GOPSu o korzystaniu z pomocy ośrodka – wówczas pozostałe dokumenty określone w załączniku nr 1 do decyzji nie są wymagane. Pracownik sekretariatu studenckiego przyjmujący podanie powinien sprawdzić kompletności złożonych dokumentów.

Decyzja nie zobowiązuje pracownika sekretariatu do obliczania dochodu na członka rodziny studenta ani szczegółowego analizowania sytuacji materialnej. Załącznik ma stanowić pomoc do skompletowania takich dokumentów, które faktycznie będą poświadczały trudną sytuację materialną studenta. Dokumenty określone jako obowiązkowe muszą znaleźć się w podaniu.

Harmonogram rozliczania studiów

Zarz. nr 59 Rektora UJ z 26 czerwca 2014 roku w sprawie:

Ogólne zasady ocenianiania studentów

Ogólne zasady oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Regulamin studiów

Regulamin studiów

Słownik terminów regulaminowych