Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Podania studenckie

Wniosek o anulowanie wpisu na listę studentów 
– rezygnacja przed 1 października 2023


Podania należy składać w postaci elektronicznej poprzez USOSweb

UWAGA! W wersji papierowej obowiązują wnioski wymagające własnoręcznego podpisu

Zakładka
DLA STUDENTÓW

Podania

 

 

Instrukcja składania podań w USOSweb

Student applications in USOSweb 

 

 1. DEKLARACJA O ZAMIARZE WYKORZYSTANIA URLOPU STUDENCKIEGO
 2. OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE PRZENIESIENIA NA INNĄ UCZELNIĘ
 3. REZYGNACJA Z ZADEKLAROWANEGO PRZEDMIOTU Z POWODU ZMIANY HARMONOGRAMU ZAJĘĆ
 4. PODANIE O AWANS (WPIS NA KOLEJNY ROK STUDIÓW W TYM SAMYM ROKU AKADEMICKIM)
 5. PODANIE O PRZEPROWADZENIE EGZAMINU KOMISYJNEGO
 6. PODANIE O UDZIELENIE URLOPU DZIEKAŃSKIEGO
 7. PODANIE O USPRAWIEDLIWIENIE NIEPRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU
 8. PODANIE O UZYSKANIE WPISU WARUNKOWEGO NA KOLEJNY ROK STUDIÓW
 9. PODANIE O WPIS PO URLOPIE DZIEKAŃSKIM/STUDENCKIM
 10. PODANIE O WYDANIE DUPLIKATU ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ
 11. PODANIE O WYMIANĘ ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ
 12. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA ODBYWANIE STUDIÓW WG INDYWIDUALNEGO PLANU STUDIÓW
 13. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA PONOWNE POWTARZANIE ROKU
 14. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA POWTARZANIE ROKU STUDIÓW
 15. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA PRZENIESIENIE I UZNANIE PUNKTÓW ECTS
 16. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA REALIZACJĘ ZAJĘĆ Z WYŻSZYCH LAT STUDIÓW
 17. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA WYZNACZENIE TRZECIEGO TERMINU EGZAMINU Z DANEGO PRZEDMIOTU W TRAKCIE TEGO SAMEGO ROKU AKADEMICKIEGO
 18. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA ZALICZENIE PRZEDMIOTÓW NIEOBJĘTYCH PROGRAMEM STUDIÓW/ REALIZACJĘ CZĘŚCI PROGRAMU STUDIÓW NA INNYCH UCZELNIACH, W TYM TAKŻE ZAGRANICZNYCH
 19. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA ZMIANĘ PROMOTORA PRACY DYPLOMOWEJ
 20. PODANIE O ZALICZENIE PRAKTYK STUDENTOM, KTÓRZY POSIADAJĄ UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE ODPOWIADAJĄCE CELOM I EFEKTOM PRAKTYKI
 21. PODANIE O INDYWIDULANY PLAN STUDIÓW
 22. PODANIE O WYRAŻENIE ZGODY NA PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ W JĘZYKU OBCYM
 23. WNIOSEK O ZMIANĘ ADRESU DO DORĘCZEŃ
 24. WNIOSEK O ZMIANĘ NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO
 25. WNIOSEK O ZMIANĘ FORMY STUDIÓW ZE STACJONARNYCH NA NIESTACJONARNE
 26. WNIOSEK O ZMIANĘ FORMY STUDIÓW Z NIESTACJONARNYCH NA STACJONARNE

Wniosek o zmianę waruków płatności za studia (przesunięcie terminu płatności, rozłożenie opłaty na raty)

Wniosek o udzielenie zwolnienia z opłat za świadczone usługi edukacyjne

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Rezygnacja ze studiów

Wznowienie studiów

Wniosek o udzielenie zgody na udział w zajęciach prowadzonych w jednostkach WZiKS

Wpis na seminarium magisterskie

Wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu przystąpienia do egzaminu dyplomowego

Wniosek o wyrażenie zgody na wcześniejszy termin przystąpienia do egzaminu dyplomowego

Formularz dot. zmiany danych osobowych

Oświadczenie o zmianie danych osobowych w przypadku zmiany nazwiska

Szczegółowe warunki i zasady ubiegania się o IPS

Schemat działania:

Student: 

 1. Student inicjuje formularz https://formularz-ips.wzks.uj.edu.pl/  
 2. Wpisuje swoje dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz powód, dla którego wnioskuje o IPS 
 3. Z dostępnych list wybiera: 
  • kierunek studiów 
  • imię oraz nazwisko prowadzącego przedmiot 
  • nazwę przedmiotu 
 1. Zaznacza rodzaj studiów i rok 
 2. Zaznacza semestr i rok akademicki 
 3. Wysyła formularz używając przycisku „Wyślij podanie” 

Wykładowca: 

Podanie zostaje dostarczone na adres wykładowcy z niezbędnymi informacjami a także odnośnikiem do wstępnie wypełnionego formularza. 
Po wypełnieniu formularza należy użyć przycisku Generuj PDF. Plik pdf można zapisać na dysku w celu wydruku bądź wysłania. 
Wszystkie wiadomości email generowane przez formularz wysyłane są z adresu pmik@uj.edu.pl w imieniu osoby wysyłającej, natomiast w polu Reply to znajduje się adres studenta wypełniającego formularz, dzięki czemu wszystkie odpowiedzi kierowane są właśnie na jego adres.

Link do filmu obrazującego proces generowania formularza:

https://web.microsoftstream.com/video/d9c99ae5-95c7-4ae8-b047-034f677b4dc4 

Szczegółowe warunki i zasady ubiegania się o przeniesienie z innej uczelni lub zmiany kierunku studiów

Formularz zgody na udostępnienie danych osobowych na wniosek pracodawcy

Formularz zgody na udostępnienie danych osobowych osobie trzeciej

więcej o