Przejdź do głównej treści

Poradnik dla studenta I roku SUM

Poradnik dla studenta I roku SUM w Instytucie Przedsiębiorczości UJ

październik 2019

 

Październikowe ogłoszenia Sekretariatu

 

 1. Uroczysta inauguracja roku akademickiego naszego Instytutu odbędzie się

 

2 października 2019 o godzinie 10.00 w sali 0.304

 

 1. Harmonogramy zajęć dostępne są na www Instytutu w zakładce Dydaktyka. Indywidualne harmonogramy będą także widoczne dla każdego studenta w systemie USOS, jednak dopiero wówczas, gdy sekretariat dokona wpisu studentów na przedmioty do systemu. Wcześniej harmonogramy nie są widoczne. Sekretariat wpisze wszystkich po 2 października, tj. po zarejestrowaniu wszystkich kandydatów.

 

 1. Legitymacje są wydawane po 2 października w sekretariacie i tylko tym studentom, którzy dostarczyli zdjęcia w czasie wpisu, a także wnieśli opłatę w ustalonym terminie, o którym mowa była w dniu wpisu kandydatów. Do odbioru niezbędne jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu. Legitymacja studencka jest także elektroniczną karta biblioteczną zarówno do Biblioteki WZiKS, jak i Biblioteki Jagiellońskiej.

 

 1. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na  ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4 w budynku głównym Kampusu UJ.

 

 1. Sekretariat naszego Instytutu dokonuje rejestracji studentów na wszystkie przedmioty z wyjątkiem Business English B2+ dla studentów pierwszego roku SUM zarządzania w sporcie trybu stacjonarnego oraz media społecznościowe w zarządzaniu.

 

 1. Studenci I SUM zarządzania w sporcie  muszą sami zarejestrować się na przedmiot Business English B2+ poprzez system USOS.

 

Terminy rejestracji na Business English B2+ tylko dla specjalności zarządzanie w sporcie:

 
 • Logowanie następuje poprzez stronę internetową:  https://zapisy.usos.uj.edu.pl
 • Studenci rozpoczynający lektorat rejestrują się na 1 semestr nauki np. JCJ-A-M-B2-30/1 mgr Anna Bogusławska.
 • Studenci kontynuujący lektorat rejestrują się na kolejny semestr np. JCJ-A-M-B2-30/3 mgr Anna Bogusławska.
 • Osoby, które nie dokonały wpisu podczas rejestracji  lub chcą zmienić grupę lektoratową proszone są o składanie odpowiednich  wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października w semestrze zimowym oraz 5 marca w semestrze letnim.
 • Wszelkie zmiany w systemie należy zgłaszać do 15.11.2019 r.
 • Możliwość rezygnacji z grupy lektoratowej, dopisania się do grupy lektoratowej lub zmiany grupy kończy się z dniem 31.10.2019 r.
 • Aby móc uczestniczyć w zajęciach, na które się zarejestrowałeś, podepnij je jak najszybciej. Pamiętaj, że możesz to zrobić tylko w dniu rejestracji.
 • Zajęcia dla pierwszego roku SUM (sport – tryb stacjonarny) prowadzi mgr A. Bogusławska
 • W przypadku problemów związanych z rejestracją na Business English należy kontaktować się z panią mgr Moniką Garncarz (monika.garncarz@uj.edu.pl).

 

       7. Studenci I SUM media społecznościowe w zarządzaniu muszą sami zarejestrować się na przedmiot Business English B2+ poprzez system USOS.

 

Terminy rejestracji na Business English B2+ tylko dla specjalności media społecznościowe w zarządzaniu:

 • Logowanie następuje poprzez stronę internetową:  https://zapisy.usos.uj.edu.pl
 • Studenci rozpoczynający lektorat rejestrują się na 1 semestr nauki np. JCJ-A-M-B2-30/1 mgr Angelika Szuba-Zieńko.
 • Studenci kontynuujący lektorat rejestrują się na kolejny semestr np. JCJ-A-M-B2-30/3 mgr Angelika Szuba-Zieńko.
 • Osoby, które nie dokonały wpisu podczas rejestracji  lub chcą zmienić grupę lektoratową proszone są o składanie odpowiednich  wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października w semestrze zimowym oraz 5 marca w semestrze letnim.
 • Wszelkie zmiany w systemie należy zgłaszać do 15.11.2019 r.
 • Możliwość rezygnacji z grupy lektoratowej, dopisania się do grupy lektoratowej lub zmiany grupy kończy się z dniem 31.10.2019 r.
 • Aby móc uczestniczyć w zajęciach, na które się zarejestrowałeś, podepnij je jak najszybciej. Pamiętaj, że możesz to zrobić tylko w dniu rejestracji.
 • Zajęcia dla pierwszego roku SUM (media – tryb stacjonarny) prowadzi mgr Angelika Szuba-Zieńko
 • W przypadku problemów związanych z rejestracją na Business English należy kontaktować się z panią mgr Moniką Garncarz (monika.garncarz@uj.edu.pl).

 

 

 

   8. Zapisy na zajęcia i podpięcia w USOSIE

 • Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJ  w roku akademickim 2017/2018 wszystkie przedmioty należy podpiąć do dnia 22 października w semestrze zimowym oraz do dnia 8 marca w semestrze letnim.
 • Podpięcie przedmiotu jest to wskazanie, na jakim kierunku studiów i roku student chce rozliczyć dany przedmiot. Podpięcia są obowiązkowe i należy je wykonać, nawet gdy student studiuje tylko na jednym programie studiów. Dopiero po podpięciu przedmiotów sekretariat będzie mógł prawidłowo rozliczyć elektroniczny indeks studenta.
 • Podpięcie powinno dotyczyć zarówno programu, jak i etapu (roku) studiów. Wyjątkiem jest zaliczanie przedmiotu awansem lub rejestrowanie się przed rozliczeniem roku. W takim przypadku można czasowo podpiąć przedmiot jedynie pod program. Po uzyskaniu wpisu na odpowiedni rok należy uzupełnić podpięcie o odpowiedni etap.
 • Podpięcia można wykonać w zakładce: Dla Studentów -> Moje Studia -> Podpięcia.
 • Aby wykonać podpięcie, student musi być zapisany na przedmiot.
 • Jeśli student zgłosił program do rozliczenia, musi skontaktować się z sekretariatem i poprosić o cofnięcie tej operacji. Nie można podpinać przedmiotów pod program zgłoszony do rozliczenia oraz pod zaliczone etapy (lata) studiów.
  http://www.wzks.uj.edu.pl/studia/podpiecia-przedmiotow
 • Po sprawdzeniu przez studenta poprawnego podpięcia wszystkich deklarowanych przedmiotów, możliwe będzie wydrukowanie z USOSweb deklaracji wyboru przedmiotów realizowanych w danym cyklu dydaktycznym. Studenci zobowiązani są dostarczyć do właściwego sekretariatu prowadzącego tok studiów wydrukowaną i podpisaną przez siebie deklarację przedmiotów do 27 października na przedmioty w semestrze zimowym i całoroczne oraz do 22 marca na przedmioty w semestrze letnim.

 

8. Zaświadczenia

(np. do ZUS, o tym, że dana osoba jest studentem/studentką) są wydawane w sekretariacie, jednak nie wcześniej niż od pierwszego października danego roku akademickiego.

 

9. Ubezpieczenia

 • Studenci, którzy ukończyli 26. rok życia, nie pracują i nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię.
 • Studenci niebędący obywatelami polskimi ani obywatelami państw Unii Europejskiej, posiadający polskie pochodzenie, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię pod warunkiem dostarczenia odpowiednich dokumentów.
 • Ubezpieczony student może również ubezpieczyć członków swojej rodziny (niepracująca żona, niepracujący mąż i/lub dzieci).
 • Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne studenta/doktoranta, jest druk ZUS ZZA, który zachowuje ważność na okres roku akademickiego w związku z czym wymagana jest jego coroczna aktualizacja.
 • Szczegóły dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego dla studentów i doktorantów znajdują się w Piśmie okólnym nr 10 Rektora UJ z dnia 6 października 2011 w sprawie: zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów UJ
 • Ubezpieczenia zdrowotne dla studentów i doktorantów prowadzone są przez Dział Nauczania UJ, ul. Gołębia 24, pokój nr 17, od poniedziałku do piątku w godz. od 10-tej do 14-tej, mgr Katarzyna Woźnica-Hafman 12/ 663-15-25
 • Studenci, którzy zgłosili się do ubezpieczenia zdrowotnego na uczelni i ukończyli I stopień studiów (złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego) tracą prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i podlegają wyrejestrowaniu z dniem zakończenia studiów. Zgodnie z art. 67 pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów.
 • Zgodnie z powyższym absolwenci studiów I stopnia, którzy podejmują naukę na studiach II stopnia i chcą być nadal objęci ubezpieczeniem zdrowotnym przez uczelnię powinni zgłosić się do Działu Nauczania UJ po immatrykulacji tj. po 1 października.
 • Powyższe regulacje dotyczą także studentów niebędących obywatelami RP, którzy dodatkowo powinni zgłosić się do właściwego oddziału NFZ w celu odnowienia umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

 

 

Sprawy ogólnouniwersyteckie

 

 1. Na UJ wykorzystywane są 2 podstawowe platformy/systemy informatyczne: USOS oraz Pegaz.

 

 1. USOS służy studentom głównie do kwestii administracyjnych (np. powyższe zapisy czyli rejestracja, wnioski o przyznanie pomocy materialnej, kwestie płatności), tam też pojawiają się oceny w czasie sesji (na UJ nie występują indeksy). W USOSIE można także wyszukać innego studenta, pracownika i sprawdzić jego dyżury, wypełnić ankietę nt jakości dydaktyki bądź obsługi administracyjnej.

wejście do USOSa

pomoc w razie problemów z USOSem

pierwsze kroki

 

 1. Pegaz jest platformą wykorzystywaną w dydaktyce. Tam prowadzone są kursy e-learningowe, zaś niektórzy wykładowcy umieszczają materiały do zajęć.

wejście do Pegaza

logowanie do Pegaza - tożsame z USOSem

 1. Każdy student ma obowiązek założenia konta pocztowego na serwerze UJ (w domenie @student.uj.edu.pl). Wejście przez USOSa

 

 1. Najważniejszym miejscem informacji wszelakich i punktem wyjścia poszukiwania owych informacji przez studentów UJ powinna być główna www UJ (www.uj.edu.pl), zakładka STUDENCI. Tu są najbardziej aktualne i wiążące informacje dot. m.in. pomocy materialnej, studiów, regulaminów, USOSa,  legitymacji, ubezpieczeń, dostępnego oprogramowania, pomocy osobom niepełnosprawnym, klubów, stowarzyszeń i kół naukowych itd.

 

 1. Akademiki UJ- szczegóły praktyczne.

 

 1. Samorząd Studentów UJ - oprócz akademików są tu także informacje dotyczące organizacji studenckich, kół naukowych pomocy materialnej, imprez studenckich ogólnouniwersyteckich. Jest tam też poradnik studenta i dział FAQ.

 

 1. Regulamin studenta UJ (jego prawa i obowiązki) są dostępne tu. Zaś samorząd czasem podpowiada jak je interpretować.

 

 1. Wzory podań często pisanych przez studentów dostępne są w zakładce www.turystyka.uj.edu.pl (Dydaktyka-> Dokumenty).  Dodatkowe porady można znaleźć na www Samorządu Studenckiego UJ.  Wszelkie podania (bez względu do kogo adresowane) studenci składają w Sekretariacie Instytutu.

 

 1. Sportem na UJ zajmuje się Biuro Sportu.

 

 1. Bibliotek na UJ jest wiele. Główna to Biblioteka Jagiellońska przy al. Mickiewicza 3 - jest bardzo bogata w zbiory. W budynku naszego wydziału mieści się natomiast biblioteka wydziałowa - świetnie miejsce do pracy własnej (np. komputery do dyspozycji).  Jak się do bibliotek zapisać i jak z nich korzystać wyjaśniają www tych bibliotek oraz www Samorządu Studentów.

 

 1. Opieka medyczna wspomagana przez UJ opisana jest tu oraz dodatkowe uzupełnienia: tu.

 

 1. Bardzo użyteczna i ważna jednostka UJ: Biuro Karier UJ - praktyki, staże, wolontariaty, oferty pracy, szkolenia, kursy, konsultacje.

 

 

Instytut Przedsiębiorczości UJ

 

 1. Dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk.

Dodatkowo w Instytucie zatrudnionych jest czternastu pracowników naukowo-dydaktycznych: Wicedyrektor Instytutu dr hab. inż. Ewa Wszendybył-Skulska, prof. UJ (odpowiedzialna za sprawy studenckie i opiekun wszystkich specjalności), prof. dr hab. Aleksander Panasiuk, dr hab. Grzegorz Sroślak, dr hab. Jarema Batorski, prof. UJ, dr hab. Marta Najda-Janoszka, prof. UJ (opiekun wymiany Erasmus), dr hab. Małgorzata Kurleto, prof. UJ, dr Sebastian Kopera (opiekun koła naukowego Horyzont), dr Karolina Nessel, dr hab. Marek Zawartka, dr Jacek Gancarczyk, dr Igor Perechuda, mgr Wojciech Słoń, mgr Szczepan Kościołek (opiekun koła naukowego Menagerów Sportu), mgr Joanna Cebulak (opiekun koła naukowego Social Ninja). Każdy z pracowników posiada swoją stronę na www Insytutu w zakładce Pracownicy wraz z danymi kontaktowymi, godzinami konsultacji, prowadzonymi przedmiotami itp.

 

 1. Dodatkowo terminy konsultacji wszystkich pracowników znajdują się na www Instytutu w zakładce Konsultacje.

 

 1. Komunikacja między Instytutem a studentami, poza mailami, odbywa się głównie przez:

 

 1. Studenci organizują grupy na FB. Ale nie wiem czy pierwszy rok już takową założył (bo my się nie wtrącamy).

 

 1. Bardzo wiele informacji dotyczących prowadzonych przez nas studiów dostępnych jest na www : www.przedsiebiorczosc.uj.edu.pl. Polecamy przede wszystkim zakładkę Dydaktyka oraz Praktyki.

 

 1. Gdyby jeszcze pozostawały jakieś zapytania i wątpliwości prosimy o kontakt z naszym sekretariatem (p. Urszula Bidzińska lub p. Małgorzata Cholewa, tel: 12/663-55-78, p.3.371, godziny: Pn-Pt: 10:00-14:00).

 

Varia

 1. Studenci lat wyższych sugerowali radę dotyczącą formy komunikacji z wykładowcami. Nie ma szczególnej formy obowiązującej tylko na UJ, czy w naszym Instytucie. Generalnie idea jest taka, iż forma rozmowy, listu, maila świadczy o osobie w niej uczestniczącej oraz o szacunku, jakim obdarza ona partnera komunikacji. Stąd wniosek, że lepiej zaprezentować się dobrze i przesadzić w staranności formy, niż gdyby miało tej formy zabraknąć. Bezpieczne są ogólnie używane formuły, np.:

Szanowna Pani Profesor,

jestem studentem I roku SUM trybu stacjonarnego i uczęszczam na Pani wykład Uprawa bananów na Antarktyce. Ważne powody rodzinne uniemożliwiają mi osobiste przekazanie pracy w terminie wyznaczonym na przyszłą środę, dlatego też proszę o ……….

Z poważaniem

Jacek Nowak, I rok SUM Zarządzanie w turystyce

Akceptowalną formą jest również "Pani Doktor" (choć oczywiście jest to świadomym zmniejszeniem dystansu w stosunku do "Szanowna Pani Doktor").

UWAGA: Wiele osób odbiera formułę powitalną "Witam" jako lekceważącą lub obcesową. Osoba pisząca przedstawia się bowiem w roli gospodarza, prowadzącego. Dlatego też radzimy jej unikać, gdy inicjujemy kontakt (pukamy do czyiś drzwi). Natomiast w odpowiedzi na czyjś mail, brzmi ona już zupełnie inaczej i akceptowalnie (otwieramy drzwi na pukanie). Jesli formy "Szanowny Panie Doktorze" lub nawet "Panie Doktorze" wydają się nam w danej sytuacji zbyt formalne, rozwiązaniem będzie po prostu "Dzień dobry".

W korespondencji zawsze się proszę podpisać (nazwisko w adresie mailowym nie wystarcza -wielu wykładowców traktuje to jako anonim). Można ustawić automatyczny podpis w stopce. Proszę też zwrócić uwagę, iż Państwa nick w adresie mailowym też jest swoistym podpisem i czasem może stworzyć dość negatywne pierwsze wrażenie (podobnie jak domena -np. koteczek@buziaczek.pl).

Nie należy wysyłać maili z samymi załącznikami (np. projektem), beż żadnej treści (też bywają nieotwierane). W tej ostatniej sytuacji wystarczy mail typu:

Szanowny Panie Profesorze,

w załączniku przesyłam projekt zaliczeniowy przedmiotu Hodowla rekinów w Mongolii (przygotowany przez zespół: tu nazwiska i imiona).

Z poważaniem

Zuzanna Nowak, I rok SUM Zarządzanie w sporcie

Dobrze jest napisać jak najwięcej informacji o sobie (nazwisko, przedmiot, uczelnia) - wykładowcy mają setki studentów, klika przedmiotów i rzadko kiedy pamiętają i kojarzą indywidualne sprawy. Dlatego też dobrze jest, jeśli jest to kolejny mail w danej sprawie, używać funkcji „odpowiedz" i tak ustawić opcje skrzynki technicznej, by załączała się treść poprzedniej korespondencji.

Oczywiście błędy ortograficzne i interpunkcyjne nie ułatwiają zrozumienia wiadomości (zasady pisowni oraz interpunkcji). Podobnie jak literówki, brak polskich liter i dużych liter. Natomiast czytelność wiadomości wzrasta, jeśli podzielimy ją na akapity dotyczące różnych wątków.

Podane powyżej reguły nie są jakimiś szczególnymi wymaganiami UJ. Radzimy stosować zawsze w korespondencji z osobami, na których chcemy zrobić dobre wrażenie i które szanujemy (w tym także z potencjalnymi pracodawcami).

 

 1. W budynku naszego wydziału jest jeden punkt gastronomiczny - na parterze. W okolicy można się pożywić u Matematyków, Fizyków, Chemików (budynki obok) oraz w hali Kauflandu (cukiernia). W budynku wydziału są automaty z gorącymi i zimnymi napojami.

 

 1. W budynku naszego wydziału są dwa punkty ksero: na parterze w kiosku przy wyjściu w stronę przystanku i Kauflandu oraz na pierwszym piętrze.

 

 1. W budynku wydziału działa ogólnodostępne wifi - sposób logowania przedstawiony jest na ekranach w holu głównym.

 

 1. Doskonałą pomocą w dotarciu w różne zakamarki Krakowa komunikacją miejską jest http://krakow.jakdojade.pl/. Wystarczy wpisać adres punktu A i punktu B, a otrzymujemy godziny, przesiadki, ceny biletu itp. Studenci korzystają z preferencyjnych biletów okresowych w Krakowie - szczegóły na stronie MPK Kraków (bilet semestralny imienny). Bilet ten można załadować bezpośrednio na legitymację studenta UJ (nie trzeba kupować żadnej karty MPK) w automatach na przystankach (zapłacić trzeba jednak zwykłą kartą bankową).

 

 1. Proszę też dać znać mailem p. Urszuli Bidzińskiej (urszula.bidzinska@uj.edu.pl), co jeszcze powinno się w tym krótkim przewodniku znaleźć (aby kolejnym studentom było łatwiej).

 

 1. POWODZENIA!