Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

O Instytucie

Instytut Przedsiębiorczości powstał 1 maja 2017 roku w wyniku przekształcenia Katedry Zarządzania w Turystyce. Dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. Aleksander Panasiuk, a z-cą Dyrektora dr Sebastian Kopera.

Instytut działa jako samodzielna jednostka w ramach Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. W chwili obecnej zatrudniamy dziewiętnastu pracowników naukowych i administracyjnych. Stale współpracujemy także z praktykami z obszaru turystyki, sportu i nowych mediów.

Działalność edukacyjna naszego Instytutu obejmuje kształcenie menedżerów dla sektora turystycznego, sportowego, publicznego oraz nowych mediów. Jest zorientowana na kreowanie postaw przedsiębiorczych - w ramach studiów magisterskich na kierunkach Media społecznościowe w zarządzaniu i Zarządzanie w turystyce i w sporcie (specjalizacjach: Zarządzanie w turystyce, Zarządzanie w sporcie).

Ponadto wraz z Polską Akademią Olimpijską od kilkunastu lat prowadzimy studia podyplomowe Menedżer sportu. Oferujemy także studia studia podyplomowe Zarzadzanie zakupami w biznesie oraz Przedsiębiorczość dla nauczycieli.

W naszej pracy naukowej badamy gospodarkę w mikro- i mezzoskali. Patrzymy na procesy i zjawiska na rynku przez pryzmat konkurencyjnośc rozumianej raczej jako "wspólne poszukiwanie", a nie bezwzględne współzawodnictwo. Stąc też znaczący nacisk kładziemy na współpracę różnych podmiotów gospodarki, upatrując w niej najlepszą drogę rozwoju zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy.

 

 

 

Web Content Display Web Content Display

Struktura Instytutu

Instytut Przedsiębiorczości tworzą dwie jednostki:

Działalność naukowa Zakładu koncentruje się wokół problematyki przedsiębiorczości i zarządzania przedsiębiorstwami w przestrzeni cyfrowej. Przyjęta perspektywa umożliwia eksplorację wykraczającą poza definiowanie modeli biznesowych odpowiadających wyzwaniom cyfryzacji. Obejmuje ona szerokie spektrum zagadnień w ramach ekonomii współdzielenia i współtworzenia, problematyki otwartych innowacji (w tym data-based innovations, smart products) oraz procesów transferu wiedzy i uczenia się przedsiębiorstw w środowisku mediów społecznościowych.

W szczególności badania pracowników Katedry obejmują tematy:

 • Współtworzenie wartości społecznej i ekonomicznej: interesariusze a organizacja – transformacja relacji, behawioralne uwarunkowania współpracy, konkurencji i koopetycji, technologia cyfrowa a ochrona wartości tworzonej przez organizacje, robotyzacja a trwałość organizacji, modele relacji organizacja-otoczenie, cyfrowe ekosystemy przedsiębiorczości
 • Praca i czas wolny w przyszłości: formy pracy przyszłości, determinanty kształtujące czas wolny w perspektywie 2050+ (technologie informacyjne i transportowe, globalizacja, zjawiska kryzysowe w tym zmiany klimatyczne, wydłużenie życia człowieka i poprawa kondycji jego zdrowia, międzynarodowe stosunki polityczne, czynniki społeczne - zmiany ról społecznych), sieci i klastry w przemysłach czasu wolnego i kreatywnych.
 • Menedżerowie i przedsiębiorcy przyszłości: ścieżki kariery, zrównoważone ścieżki kariery zawodowej, entrepreneurship i intrapreneurship, edukacja menadżerów i przedsiębiorców, E-przedsiębiorczość w Gospodarce 4.0 (Industry 4.0), bioentrepreneurship oraz komercjalizacja technologii.
 • Przewaga strategiczna jutra: strategie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw, relacje człowiek-technologia wewnątrz organizacji, pomiędzy organizacjami, oraz pomiędzy społeczeństwem a organizacją, nowe role organizacyjne, zawody a rola menadżerów, trwałość społeczna i środowiskowa organizacji, przewaga ekosystemów, ekonomia behawioralna w doskonaleniu decyzji menedżerskich i wyborów konsumenckich.

 

Zespół:

Działalność naukowa Katedry koncentruje się wokół problematyki funkcjonowania i zarządzania podmiotami gospodarki turystycznej i sportowej. Wspólny fundament realizowanych zadań badawczych stanowi założenie, zgodnie z którym, kształtowanie i utrzymywanie przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw to podstawa funkcjonowania w gospodarce. Zespół Katedry prowadzi badania zmierzające do identyfikacji i rozwoju wiedzy biznesowej, która jest ważna w zarządzaniu w turystyce i sporcie.

W szczególności badania pracowników Katedry obejmują tematy:

 • zarządzanie w gospodarce turystycznej
 • zarządzanie w sporcie i zarządzanie organizacjami sportowymi
 • procesy uczenia się i zarządzanie wiedzą w organizacjach turystycznych i sportowych
 • przedsiębiorczość i innowacyjność w sporcie i w turystyce
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiotach gospodarki turystycznej i w sporcie
 • globalizacja w turystyce i sporcie
 • polityka turystyczna i sportowa
 • marketing w turystyce w sporcie
 • zrównoważony rozwój i CSR w turystyce i sporcie
 • finanse w sporcie
 • zarządzanie jakością w turystyce i sporcie
 • zarządzanie w przemysłach czasu wolnego
 • cyfryzacja biznesu turystycznego i sportowego

Łącząc wysokiej jakości badania, nauczanie oraz zaangażowanie biznesowe i społeczne, Katedra stara się wspomagać zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność biznesu, wpływać na polityką rządową i społeczną oraz promować najlepsze praktyki w biznesie turystycznym i sportowym.

 

Zespół: