Przejdź do głównej treści

Ksztalcenie jezykowe

Informacja ogólna dla Studentów na temat kształcenia językowego w Uniwersytecie Jagiellońskim

Wymagania dotyczące kompetencji językowych

Warunkiem ukończenia studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim jest opanowanie nowożytnego języka obcego na odpowiednim poziomie według standardów określnych w dokumencie Rady Europy: Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ 2003). Jest to, w przypadku:

 • studentów studiów pierwszego stopnia – poziom B2
 • studentów studiów drugiego stopnia – poziom B2+
 • studentów jednolitych studiów magisterskich – poziom B2+

Zgodnie z Uchwałą nr 86/V/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 maja 2014 r., minimalna liczba godzin zajęć w zakresie nauki języków obcych na studiach stacjonarnych wynosi:

 • 120 godzin w przypadku studiów pierwszego stopnia,
 •  60 godzin w przypadku studiów drugiego stopnia,
 • 180 godzin w przypadku jednolitych studiów magisterskich.

Zaliczanie modułu kształcenia umiejętności językowych

Za zaliczenie modułu kształcenia umiejętności językowych potwierdzone egzaminem lub certyfikatem przyporządkowuje się następującą liczbę punktów ECTS:

 • co najmniej 4 punkty ECTS na studiach pierwszego stopnia,
 • co najmniej 2 punkty ECTS na studiach drugiego stopnia,
 • co najmniej 6 punktów ECTS na jednolitych studiach magisterskich.

Zaliczenie modułu kształcenia umiejętności językowych może nastąpić na podstawie:

 • egzaminu językowego, który kończy lektorat w JCJ (po uzyskaniu przez Studenta zaliczeń za kolejne semestry nauki)
 • certyfikatu zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJ nr 106 z dnia 21 października 2014 r.
 • egzaminu odpłatnego przeprowadzanego przez JCJ
 • oceny z egzaminu z języka obcego uzyskanej na innym kierunku lub uczelni, etc. zgodnie
  z Regulaminem studiów UJ

Zaliczenie modułu na podstawie certyfikatu zewnętrznego może nastąpić zgodnie z Zarządzeniem nr 106 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 października 2014 roku w sprawie: szczegółowych zasad zaliczania lektoratu języka obcego na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich na podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego oraz wykazu uznawanych certyfikatów.

http://www.bip.uj.edu.pl/documents/1384597/67893294/zarz_106_2014.pdf

Przepisywanie ocen w ramach UJ (zmiana kierunku studiów, studia dwukierunkowe), jak również zaliczania lektoratów z innych uczelni reguluje Regulamin studiów UJ. par.11 pkt. 3 i 3a, co oznacza, że decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik jednostki podstawowej/macierzystej (Dziekan), który może zwrócić się do JCJ z prośbą o opinię.

Wolne żetony i dalszy rozwój umiejętności językowych

Serdecznie zachęcamy do wykorzystywania wolnych żetonów, czyli wolnych godzin, które pozostają na koncie studenta w systemie USOS po zaliczeniu lektoratu w sposób niestandardowy: posiadanym certyfikatem, uznaniem oceny z innego kierunku lub uczelni, egzaminem odpłatnym. Żetony takie mogą być wykorzystane na (bezpłatną) naukę innego języka lub kontynuacje języka podstawowego na poziomie wyższym zgodnie z ofertą JCJ.

Lektorat realizowany w ramach wolnych żetonów może, ale nie musi, być rozliczany w ramach odbywanych studiów. Przedmiot nieobjęty planem studiów powinien zostać podpięty pod program studiów za pomocą opcji „rezygnacja zaliczenia". Jest to termin techniczny. Oznacza to, że studenci nie są zwolnieni z konieczności zaliczania kolejnych semestrów nauki. Kontynuacja lektoratu na drugim roku nauki danego języka jest możliwa po uzyskaniu zaliczeń za rok pierwszy. Do egzaminu końcowego mogą przystąpić studenci po zaliczeniu wszystkich semestrów nauki danego języka.

Zasady kształcenia językowego znajduję się na stronie internetowej JCJ UJ:

http://www.jcj.uj.edu.pl/documents/15103613/80361955/zasady%20kszta%C5%82cenia.pdf

Szczegółowe informacje o kształceniu językowym w Jagiellońskim Centrum Językowym UJ (m.in.

o lektoratach, programach nauczania, efektach kształcenia oraz ich sprawdzaniu, czyli zaliczeniach

i egzaminach) znajdują się na stronie internetowej JCJ:  www.jcj.uj.edu.pl

Uzupełnienie umiejętności językowych przed lektoratem

Testy plasujące online, przy pomocy których można sprawdzić swoje umiejętności, znajdują się na stronie: http://www.jcj.uj.edu.pl/studenci/testy-plasujace

ZAPRASZAMY na kursy „uskrzydlające" / uzupełniające  dla studentów, których umiejętności językowe mogą uniemożliwić efektywne uczestnictwo w lektoratach!
 

Informacja dla studentów pierwszego roku znajduje się na stronie internetowej JCJ UJ  www.jcj.uj.edu.pl