Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Bezpieczeństwo i organizatorzy imprez sportowych. Młodzi o sporcie 2014

 

Redakcja: K.Nessel, E. Wszendybył-Skulska

Wydawca: Katedra Zarządzania w Turystyce Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydanie I, Kraków, wrzesień 2014

ISBN: 978-83-940368-1-2

Publikacja towarzyszy I konferencji Naukowej „Młodzi o sporcie" zorganizowanej w 2014 roku przez Koło Naukowe Managerów Sportu UJ. W czasie tego wydarzenia młodzi ludzie mogli słuchać i dyskutować z praktykami rynku sportowego.  Z tych właśnie dyskusji, młodzieńczej dociekliwości, ambicji oraz indywidualnych doświadczeń powstały później artykuły naukowe prezentowane w niniejszej publikacji. Zawiera ona prace poświęcone zarówno kwestiom bezpieczeństwa imprez sportowych, jak i wybranym zagadnieniom funkcjonowania organizatorów imprez sportowych.

Wprowadzenie (Karolina Nessel, Ewa Wszendybył-Skulska), str 4

 

Część I. Bezpieczeństwo imprez sportowych

Rozdział 1. Problem bezpieczeństwa stadionowego na meczach piłkarskich w Szwecji (Magdalena Czakon), str 7

Rozdział 2. Funkcje stewarda w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa widowisk sportowych (Maciej Dietl, Marek Zawartka), str 21

Rozdział 3. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprez biegowych na przykładzie Cracovia Maraton (Damian Czkór), str 38

 

Część II. Organizatorzy imprez - aspekty finansowe, organizacyjne i prawne działalności

Rozdział 4. Sukces modelu biznesowego Konfrontacji Sztuk Walki (Robert Leksiński), str 63

Rozdział 5. Czynniki ryzyka w zarządzaniu wartością klubów sportowych (Igor Perechuda), str 78

Rozdział 6. Fundraising w polskim sporcie – zarys problemu (Paulina Piotrowska), str 91

Rozdział 7. Zarządzanie projektowe w organizacji szkolenia piłki siatkowej w Polsce (Maciej Dietl), str 102

Rozdiał 8. Charakterystyka arbitrażu sportowego piłkarskich związków sportowych – wybrane aspekty (Karol Zawiślak), str 117

 

Spis rysunków, str 131

Spis tabel, str 131

Spis wykresów, str 132

Wprowadzenie

Karolina Nessel, Ewa Wszendybył-Skulska

 

 

 

=============================================================

Rozdział 1. Problem bezpieczeństwa stadionowego na meczach piłkarskich w Szwecji

Magdalena Czakon

Artykuł ukazuje problem chuliganizmu w Szwecji, zarówno w przeszłości, jak i w chwili obecnej, na historycznym tle tego zjawiska na świecie. Choć chuliganizm stadionowy nigdy nie stanowił znaczącego problemu w tym kraju, to jednak kilka incydentów wywołało poważną debatę na temat bezpieczeństwa podczas meczów piłkarskich w Szwecji. Na podstawie dostępnej literatury i przeprowadzonego badania (w formie wywiadu bezpośredniego z ekspertem ds. organizacji meczów jednego z czołowych klubów piłkarskim w tym kraju) stwierdzono, iż choć poziom zapewnianego bezpieczeństwa kibicom podczas meczów jest właściwy, to największy problem stanowią zamieszki przenoszące się poza stadion piłkarski. Natomiast najwłaściwszą odpowiedzią na to wyzwanie jest odpowiednia komunikacja między klubami, społeczeństwem, policją i rządem.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo stadionowe, chuliganizm, piłka nożna, Szwecja

 

 

 

=============================================================

Rozdział 2. Funkcje stewarda w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa widowisk sportowych

Maciej Dietl, Marek Zawartka

Przedmiotem opracowania jest problematyka związana z procesem wdrażania stewardingu na polskich stadionach piłkarskich. Celem pracy jest przedstawienie funkcji stewarda w kontekście podnoszenia standardów bezpieczeństwa i obsługi klienta podczas meczów piłki nożnej w Polsce. Celem jest także rozpoznanie motywów podjęcia pracy stewarda oraz poznanie opinii stewardów na temat problemów dotyczących bezpieczeństwa i organizacji imprez masowych w Polsce. W opracowaniu wykorzystano metodę sondażu – badanie ankietowe wśród 72 stewardów z czterech polskich klubów. Na podstawie przeprowadzonych badań wywnioskowano, że osoba stewarda może stanowić skuteczne uzupełnienie uzbrojonych ochroniarzy i policjantów. Praca stewarda podczas meczu piłki nożnej wpływa pozytywnie na zachowanie i bezpieczeństwo kibiców.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, steward, kibice, widowisko sportowe, mecz piłkarski, piłka nożna

 

 

 

=============================================================

Rozdział 3. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprez biegowych na przykładzie Cracovia Maraton

Damian Czkór

Celem pracy jest przedstawienie procesu przygotowania oraz organizacji zabezpieczenia imprezy biegowej ulicami miasta. Zadanie to polega na zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom imprezy, a jego głównym elementem jest bezpieczeństwo drogowe, medyczne oraz przeciwpożarowe. W pracy wykorzystano metodę studium przypadku, a za przedmiot analizy posłużył Cracovia Maraton. Ta impreza sportowa została przedstawiona w części pierwszej pracy. W kolejnych częściach zaprezentowane zostały etapy przygotowania zabezpieczenia biegu. Poczynając od ustalenia trasy i pozyskania sił zabezpieczenia, przez uzyskanie niezbędnych pozwoleń, aż po dzień startu. Rozważania uzupełnia analiza SWOT uwarunkowań wewnętrznych oraz zewnętrznych zabezpieczenia Cracovia Maraton. Wnioski z pracy wskazują, że doświadczenie i profesjonalizm pracowników organizatora są kluczowymi atutami pozwalającymi pokonać niekorzystne uwarunkowania zewnętrze w czasie przygotowań i z powodzeniem stawić czoła nieoczekiwanym wydarzeniom w dniu tej imprezy.

Słowa kluczowe: zabezpieczenie, bezpieczeństwo, impreza biegowa, maraton, Cracovia Maraton

 

 

=============================================================

Rozdział 4.  Sukces modelu biznesowego Konfrontacji Sztuk Walki

Robert Leksiński

Celem artykułu jest przedstawienie metody, jaką posługuje się organizacja sportowa Konfrontacja Sztuk Walki (Federacja KSW Sp. z o. o. lub KSW) w celu tworzenia wartości i czerpania z niej zysków. Jest także próbą ukazania źródeł jej sukcesu w branży sportowej. Badania obejmują studia literaturowe oraz studium przypadku. W pracy przedstawiono charakterystykę rynku sportu profesjonalnego oraz federacji Mieszanych Sztuk Walki (których przykładem jest KSW). W zasadniczej części zaprezentowano wybrane definicje modelu biznesowego oraz dokonano analizy działań KSW z perspektywy tych modeli. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że KSW jest przedsięwzięciem, które zdefiniowało cały rynek Mieszanych Sztuk Walki w Polsce i zmieniło standardy wydarzenia sportowego jako widowiska. Jest wyjątkowym przykładem stworzenia wysoce efektywnego produktu i udanej adaptacji modeli światowych organizacji sportów walki w rodzimych warunkach biznesowych i medialnych.

Słowa kluczowe: model biznesowy, rynek sportu profesjonalnego, przedsiębiorstwo sportowe, Mieszane Sztuki Walki, Konfrontacja Sztuk Walki

 

 

 

=============================================================

Rozdział 5. Czynniki ryzyka w zarządzaniu wartością klubów sportowych

Igor Perechuda

Praca podejmuje próbę identyfikacji i opisania ryzyk mających wpływ na zarządzanie wartością specyficznego przedsiębiorstwa, jakim jest klub sportowy. Źródłem rozważań jest odpowiednie zrozumienie pojęcia wartości w teoriach ekonomicznych. Następnie w nurcie teorii zarządzania wartością, przyjęte zostają odpowiednie założenia, co do źródeł kreowania tej wartości. Czynniki wartości są punktem wyjścia do poszukiwań czynników ryzyka skupiając się na ryzyku działalności gospodarczej – operacyjnej oraz na ryzyku finansowym. W pracy wykorzystano założenie, że klub sportowy jest podmiotem gospodarczym, w celu opisania charakterystycznych ryzyk w nim występujących.

Słowa kluczowe: wartość, zarządzanie wartością, ryzyko gospodarcze, klub sportowy, zarządzanie sportem

 

 

 

=============================================================

Rozdział 6. Fundraising w polskim sporcie – zarys problemu

Paulina Piotrowska

Działalność statutowa organizacji społecznych wymaga finansowania z różnych źródeł. Jedną z form jest fundraising, czyli planowe, etyczne i skuteczne pozyskiwanie środków przede wszystkim finansowych mających służyć dobru wspólnemu. To gromadzenie dobrowolnych, bezinteresownych wpłat ze strony osób lub instytucji popierających określone przesłanie, ideę bądź cel. Fundraising to również budowanie przez organizację społeczną wieloletnich, stabilnych relacji z otoczeniem. Praca przedstawia istotę fundraisingu w sporcie w warunkach polskich, zadania fundraisera i metody pozyskiwania wsparcia. Jako studium przypadku wykorzystania tej metody we wsparciu organizacji sportowych w Polsce przedstawiono platformę internetową wspieramykluby.pl.

Słowa kluczowe: fundraising, organizacje pozarządowe, sport, metody pozyskiwania funduszy, wspieramyklub.pl

 

 

 

=============================================================

Rozdział 7. Zarządzanie projektowe w organizacji szkolenia piłki siatkowej w Polsce

Maciej Dietl

 

Artykuł ma na celu przedstawienie oraz ocenę wpływu projektów Polskiego Związku Piłki Siatkowej na proces szkolenia piłki siatkowej w Polsce. Szczególną uwagę skierowano na innowacyjny projekt Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. Na podstawie przeprowadzonych badań wywnioskowano, że projekty rozwoju zaproponowane przez Polski Związek Piłki Siatkowej w wydatnym stopniu przyczyniają się do rozwoju dyscypliny oraz mogą stanowić główny czynnik przyszłych sukcesów sportowych w rywalizacji międzynarodowej. Potwierdzono również hipotezę, że zarządzanie projektowe jest rozwiązaniem, które może mieć istotny wpływ na uzdrowienie polskiego sportu oraz na poprawę wyników osiąganych przez polskich sportowców.

Słowa kluczowe: zarządzanie projektami, innowacje, piłka siatkowa, szkolenie

 

 

 

=============================================================

Rozdział 8. Charakterystyka arbitrażu sportowego piłkarskich związków sportowych – wybrane aspekty

Karol Zawiślak

Arbitraż stał się w ostatnich latach głównym instrumentem rozwiązywania sporów sportowych. Jego zalety, takie jak szybkość, możliwość wyboru osób, którym poddany zostanie pod rozstrzygnięcie spór, dokonywany w zaufaniu do ich wiedzy (w zakresie prawa i danej dziedziny sportu) i doświadczenia, powoduje, że jest on powszechnie stosowany w różnych dziedzinach sportu. Statutowe odwołanie się do arbitrażu, przejawiające się w obowiązku jego stosowania lub wręcz zakazu odwoływania się do sądownictwa powszechnego, może budzić jednak wątpliwości, które – przynajmniej w części – wyjaśnić można dobrowolnością przyjęcia rozwiązań statutowych przez członków tych związków. Podobnie zastosowanie klauzuli zapisu na sąd polubowny przez odesłanie do treści statutu związku sportowego, co stanowi zasadniczy mechanizm dla powstania jurysdykcji sportowych sądów polubownych, nie zawsze jest skuteczne, a w niektórych przypadkach może prowadzić do braku możliwości obrony swych praw przez podmioty niemające pełnej świadomości znaczenia i skutków tej konstrukcji prawnej.

Słowa kluczowe: arbitraż, zapis na sąd polubowny przez odesłanie, statut, związek sportowy

Introduction

Karolina Nessel, Ewa Wszendybył-Skulska

 

 

 

Chapter 1. The issue of security of football matches in Sweden

Magdalena Czakon

The paper presents the problem of both past and present hooliganism in Sweden with reference to the worldwide experience. Football hooliganism was never a serious problem in this country, however several incidents provoked the debate about security during football matches. According to the available literature and the research (in form of direct interview with a match organization officer of one of top football clubs in Sweden) it was found that although the level of fans' security during matches is correct, the biggest problem are the riots outside the football stadium.

Keywords: football, hooliganism, security problem, Sweden

 

 

 

Chapter 2. The role of stewards in improving security of mass sport events

Maciej Dietl, Marek Zawartka

The main aim of the paper is to present the role stewards play in the process of improving security and customer service during football matches in Poland. Another objective of this article is to explore the motives for becoming a steward as well as to analyze the opinions of Polish stewards on the issues of security and mass sport events organization in Poland. The questionnaire survey method has been used in the article (it was conducted with 72 stewards working for 4 football clubs in Poland). The results prove stewards to effectively complement and reinforce the armed bodyguards and police services, as their work has positive effects on the fans' behavior and safety.

Keywords: safety, stewards, supporters, mass sports event, football

 

 

 

Chapter 3. Ensuring participants safety in a city running event: the case of Cracovia Marathon

Damian Czkór

The aim of the study is to present the process of the preparation and organization of the security of running events in the streets of a city. The main challenge in this field is to ensure road, medical and fire safety. In this work a case study approach is used and Cracovia Marathon serves as the object of analysis. The first part of this paper introduces the event and the subsequent parts present the details and procedures involved in particular security measures. The considerations are complemented with the SWOT analysis of internal and external determinants of the security of Cracovia Marathon in the part fourth of the study. The conclusions of the study indicate that the experience and professionalism of the employees of the organizer are a key asset that allows to overcome the adverse external conditions during the preparation and on the day of the event.

Keywords: security, safety, running event, the marathon, Cracovia Marathon

 

 

 

Chapter 4. The KSW Federation as an example of a successful business model

Robert Leksiński

The aim of the paper is to present the method used by the KSW Federation to create value and to make profits. Another objective of this article is to show the factors that made the organization successful in the sports industry. The research includes literature studies, professional sport market analysis, and a critical analysis of management actions of the KSW Federation. The presentation of a selection of business models and the analysis of the federation activities in reference to these models form a core of this research. The research concludes that the KSW Federation has defined the Mixed Martial Arts market in Poland as well as redefined the idea of a sport event as a spectacle. The case of KSW is a rare example of creating a highly effective product and a successful adaptation of global models of martial arts organization to local business and media conditions.

Keywords: business model, professional sport market, sports enterprise, Mixed Martial Arts, the KSW Federation

 

 

 

Chatper 5. Risk factors in value based management of a sports club

Igor Perechuda

The objective of this paper is to identify and describe the risk factors of a sports club value management. Good understanding of the concept of value according to the economic theories is essential for resolving the problem. Subsequently, according to the theory of value management assumptions concerning the sources of the value creation can be made. Value factors are essential for the exploration of risk factors, operational risk and financial risk in particular. The idea of a sports club as an economic entity is fundamental for this research.

Keywords: value, value management, economic risk, sports club, sports management

 

 

 

Chapter 6. The  outline of the problem of the fundraising in sports in Poland

Paulina Piotrowska

The activity of social organizations relies on various sources of financing. Fundraising is one of the methods of acquiring fund for statuary activities of an organization. It is a process of soliciting and gathering voluntary donations for the organization in a planned, ethical and efficient manner. Fundraising also allows the organizations to build long-lasting relationship with their environments. This paper presents the idea and the mechanisms of fundraising in sports organizations in Poland. The case study of the internet platform – www.wspieramykluby.pl has been used to illustrate the process.

Keywords: fundraising, NGOs, fundraising methods, sports, wspieramyklub.pl

 

 

 

Chapter 7. Volleyball training in Poland as an example of project management

Maciej Dietl

The aim of this paper is to present and evaluate the impact of the projects of Polish Volleyball Association on the process of the volleyball training in Poland. The main focus of this study are the Volleyball Training Centers. On the basis of data analysis, bibliography and direct interviews it can be concluded that the volleyball training projects developed by the Polish Volleyball Association have a significant impact on the development of volleyball in Poland and can potentially result in future success on the international level. Moreover, project management has been confirmed to be a great factor enhancing the condition of sports in Poland and the performance of Polish athletes.  

Keywords : project management, innovation, volleyball, training

 

 

 

Chapter 8. Characteristics of sports arbitrage of football sports associations - selected aspects

Karol Zawiślak

In recent years the arbitration has become the main instrument of resolving sports disputes. The arbitration offers some important advantages - i.a. promptness, and adequate choice of people settling the dispute (carried out in reliance on their knowledge and experience in law and the field of sports). The statutory reference to the arbitration, manifested in imposing the obligation of its usage, or even the prohibition of recourse to the state courts, may raise some doubts. Yet, it may be, at least partially, justified by a voluntary adoption of statutory solutions by members of associations. All the same, the application of arbitration clause by reference to statutes of sports association, which is an essential mechanism for the emergence of sports jurisdiction of the arbitration courts, is not always effective, and in some cases it can lead to inability to defend their rights by entities not fully aware of the importance and the effects of the legal structure.

Keywords: arbitration, arbitration clause by reference, statutes, sports federation