Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O Instytucie

Instytut Przedsiębiorczości powstał 1 maja 2017 roku w wyniku przekształcenia Katedry Zarządzania w Turystyce. Dyrektorem Instytutu jest prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk, a z-cą Dyrektora dr hab. inż. Ewa Wszendybył-Skulska.

Instytut działa jako samodzielna jednostka w ramach Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. W chwili obecnej zatrudniamy dziewiętnastu pracowników naukowych i administracyjnych. Stale współpracujemy także z praktykami z obszaru turystyki, sportu i nowych mediów.

Działalność edukacyjna naszego Instytutu obejmuje kształcenie menedżerów dla sektora turystycznego, sportowego, publicznego oraz nowych mediów. Jest zorientowana na kreowanie postaw przedsiębiorczych - w ramach studiów magisterskich kierunku Zarządzanie o specjalnościach: Zarządzanie w turystyce, Zarządzanie w sporcie oraz Media społecznościowe w zarządzaniu. Ponadto wraz z Polską Akademią Olimpijską od kilkunastu lat prowadzimy studia podyplomowe Menedżer sportu, zaś od niedawna współpracujemy z Grupą Tauron, oferując studia podyplomowe Zarzadzanie zakupami w biznesie przeznaczone dla pracowników tej firmy.

W naszej pracy naukowej badamy gospodarkę w mikro i mezzoskali. Patrzymy na procesy i zjawiska na rynku przez pryzmat konkurencyjności, którą rozumiemy raczej jako "wspólne poszukiwanie", a nie bezwzględne współzawodnictwo. Dlatego znaczący nacisk kładziemy na kwestie współpracy różnych podmiotów gospodarki, upatrując w niej najlepszej drogi rozwoju zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Struktura Instytutu

Instytut Przedsiębiorczości tworzą 4 jednostki:

 • - Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

 • - Zakład Przedsiębiorczości w Turystyce

 • - Zakład Przedsiębiorczości w Sporcie

 • - Zakład E-Przedsiębiorczości

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

Działalność naukowo-badawcza Katedry koncentruje się wokół problematyki rozwoju różnych form przedsiębiorczości (indywidualnej i organizacyjnej, komercyjnej i społecznej), zagadnień procesu innowacyjnego (kreowanie i zastosowanie nowych produktów oraz procesów), a także koncepcji i metod zarządzania stymulujących zachowania przedsiębiorcze i rozwój organizacji.

W szczególności badania pracowników Katedry obejmują tematy:

 • przedsiębiorczość strategiczna – logika i uwarunkowania przebiegu procesu przedsiębiorczego, wpływ innowacyjności przedsiębiorstw na ich konkurencyjność,
 • przedsiębiorczość międzynarodowa międzynarodowa orientacja przedsiębiorcza, wpływ innowacyjności przedsiębiorstw na ich umiędzynarodowienie,
 • politykę publiczna na rzecz przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw system wsparcia przedsiębiorczości i innowacji, klastry przedsiębiorczości,
 • przedsiębiorczość organizacyjna i społeczna specyfika i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw społecznych.

 

Zespół:

 

Zakład Przedsiębiorczości w Turystyce

Działalność naukowa Zakładu koncentruje się wokół problematyki funkcjonowania i zarządzania podmiotami gospodarki turystycznej, w tym w szczególności przedsiębiorczości w branży turystycznej. Wspólny fundament realizowanych zadań badawczych stanowi założenie, zgodnie z którym, kształtowanie i utrzymywanie przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw turystycznych w oparciu o ich działalność innowacyjną to podstawa funkcjonowania w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy. Stąd eksploracja ukierunkowana jest na ewaluację zdolności do konkurowania przedsiębiorstw turystycznych, w ramach której rolę wiodącą odgrywa zdolność innowacyjna. Przyjęta optyka badawcza pozwala ujmować łącznie wewnętrzne (systemy zarządzania) i zewnętrzne (otoczenie lokalne, regionalne, krajowe, międzynarodowe) źródła zdolności do innowacji przedsiębiorstw turystycznych.  Zadania cząstkowe realizowane przez pracowników Zakładu wyraźnie akcentują współczesne determinanty sfery zmian i rozwoju zdolności innowacyjnej tj. zarządzanie wiedzą, kapitał ludzki, społeczny, wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych.

 

Do szczegółowych problemów badawczych należą:

 • przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej,
 • innowacje w gospodarce turystycznej,
 • funkcjonowanie regionalnej i lokalnej gospodarki turystycznej,
 • konkurencyjność podmiotów gospodarki turystycznej,
 • zarządzanie wiedzą w gospodarce turystycznej,
 • zarzadzanie zasobami ludzkimi w podmiotach gospodarki turystycznej,
 • gospodarka turystyczna a globalizacja,
 • polityka turystyczna,
 • strategie rozwoju turystyki,
 • marketing usług turystycznych,
 • zarządzanie jakością usług turystycznych,
 • zarządzanie produktem turystycznym,
 • fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej,
 • zarządzanie transportem turystycznym,
 • funkcjonowanie podmiotów na rynku organizacji turystyki i pośrednictwa sprzedaży usług turystycznych.

Pozostałe obszary zainteresowań naukowych pracowników Zakładu:

 • zarządzanie marketingowe,
 • marketing międzynarodowy,
 • zarządzanie procesowe,
 • nowe media,
 • rynek usług,
 • marketing usług,
 • jakość usług.

 

Zespół:

Zakład Przedsiębiorczości w Sporcie

 

Działalność naukowa Zakładu koncentruje się wokół problematyki przedsiębiorczości w zarządzaniu sportem. Zakładamy, że przedsiębiorczość jest procesem uczenia się, a w przedsiębiorczości organizacyjnej następuje godzenie kreowania sposobności z zaangażowaniem w wykorzystywanie istniejących kompetencji. Zespół Zakładu prowadzi badania zmierzające do identyfikacji wiedzy biznesowej, która jest ważna w przedsiębiorczości opartej na sporcie. Identyfikowana wiedza dotyczy następujących obszarów: rozwoju produktu, sprzedaży i marketingu, zarządzania i finansów. Ponadto w tematyce badawczej uwzględniamy zagadnienia związane ze sportem osób niepełnosprawnych.

Na zainteresowania naukowe pracowników Zakładu składają się między innymi:

 • przedsiębiorczość oparta na sporcie,
 • procesy uczenia się i zarządzanie wiedzą w organizacjach sportowych,
 • marketing tradycyjny i marketing cyfrowy w sporcie, - zarządzanie finansami w organizacjach sportowych,
 • ekonomika sportu,
 • polityka sportowa,
 • internacjonalizacja sportu,
 • zarządzanie sportem (w tym zarządzanie w sytuacjach trudnych w sporcie),
 • pomiar efektywności w organizacjach sportowych,
 • kierowanie zmianą w organizacjach sportowych,
 • zarządzanie w sporcie osób niepełnosprawnych.

 

Zespół:

Zakład E-Przedsiębiorczości

Działalność naukowa Zakładu koncentruje się wokół problematyki przedsiębiorczości i zarządzania przedsiębiorstwami w przestrzeni cyfrowej. W dobie ery informacji oraz dynamicznego rozwoju technologicznego, przedsiębiorstwa stają się coraz głębiej zanurzone w wielopłaszczyznowej przestrzeni informacyjno-komunikacyjnej. Dostrzegając wyzwania związane z zapewnieniem aktywnego i efektywnego uczestnictwa w przepływie informacji na współczesnym rynku, Zespół Zakładu realizuje badania zmierzające do zrozumienia zmieniającej się dynamiki uwarunkowań konkurencyjnych przedsiębiorstw kształtowanej postępem w obszarze technologii informacyjnych. Przyjęta perspektywa umożliwia eksplorację wykraczającą poza definiowanie modeli biznesowych odpowiadających wyzwaniom cyfryzacji i obejmującą szerokie spektrum zagadnień w ramach ekonomii współdzielenia i współtworzenia, problematyki otwartych innowacji (w tym data-based innovations, smart products) oraz procesów transferu wiedzy i uczenia się przedsiębiorstw w środowisku mediów społecznościowych.

 

Zespół: