Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dydaktyka

Obrony dyplomowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obrony dyplomowe

 
 • Termin obrony należy ustalić z promotorem. Obrony będą się odbywać w dwóch ostatnich tygodniach października 2023 r. Termin, który wskaże promotor zostanie wprowadzony do systemu USOS.

 

Komunikat Dziekana Wydziału Zarzadzania i Komunikacji Społecznej z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie: zasad przeprowadzania stacjonarnych egzaminów dyplomowych

Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: organizacji egzaminów dyplomowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego

Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest:

 1. spełnienie wszystkich wymogów określonych w programie studiów, tj. m.in.:
  • uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS dla studiów drugiego stopnia.
 2. sprawdzenie pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.
 3. uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej.
 4. złożenie wszystkich wymaganych dokumentów określonych w zarządzeniu Rektora w sekretariacie jednostki prowadzącej tok studiów.

Załącznik do uchwały nr 24/IV/2020 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/145181030/uchw_nr_24_2020_zal_1.pdf

Do dnia 30 kwietnia ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów zostaną przekazaną przez promotora do sekretariatu informacje dotyczące pracy dyplomowej:

 • tytuł pracy dyplomowej
 • imię i nazwisko autora pracy
 • dane promotora oraz recenzenta

 

Student weryfikuje poprawność wprowadzonych w/w infomacji.

Pracę dyplomową do ostatecznego zatwierdzenia przez promotora należy wgrać do systemu AP co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony jednak nie później niż do dnia 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów.

 

 • zalogować się do serwisu Archiwum Prac (AP) UJ pod adresem https://www.ap.uj.edu.pl/?_s=1 (login i hasło jak do USOS)
 • wypełnić formularz zawierający szczegółowe dane dotyczące pracy dyplomowej: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim i ewentualnie w języku pracy
 • zatwierdzić oświadczenie o samodzielności i oryginalności przygotowywanej pracy oraz że nie zawiera ona informacji podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych
 • wgrać do systemu AP pracę w postaci scalonego pliku PDF (rozmiar pliku nie powinien przekraczać 20MB) wraz z ewentualnymi załącznikami, które powinny być przesłane w postaci jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z), a rozmiar każdego z przesyłanych plików nie powinien przekraczać 200MB
 • w przypadku konieczności wprowadzenia załącznika o większym rozmiarze należy skontaktować się z Archiwum UJ
 • ewentualne zmiany pliku mogą zostać wprowadzone po odblokowaniu przez promotora możliwości ponownego wprowadzenia pracy do systemu AP
 • praca wprowadzona przez studenta do systemu AP jest automatycznie poddawana weryfikacji w systemie JSA
 • Nazwa pliku powinna zawierać tytuł pracy dyplomowej oraz imię i nazwisko autora pracy

Instrukcje wprowadzania danych do systemu AP znajdują się na stronie: https://usosownia.uj.edu.pl/archiwum-prac

Do egzaminu dyplomowego dopuszczony zostanie student, którego praca została zatwierdzona przez promotora i zrecenzowana, tzn. posiada w systemie AP status „5-praca gotowa do obrony”.

 

Oryginały dokumentów należy złożyć 7 dni przed planowaną obroną  (skany są nieakceptowalne)

 

1. Wniosek o wydanie dyplomu

 • WNIOSEK o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 oraz którzy wznowili studia od roku akademickiego 2019/2020
 •  

       Szczegółowe informacje w sprawie wysokości i zasad pobierania opłat za dyplomy znajdują się w Piśmie okólnym nr 4 Rektora UJ z dnia 30 grudnia 2020 r.

 

2. Oświadczenie dot. form wsparcia- obowiązkowo składa każdy student!

      

    Jeśli student korzystał z form wsparcia realizowanych na UJ należy dodatkowo wypełnić:

3. Oświadczenie wymagane do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego w formie:

 

Niezłożenie dokumentów w terminie skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu dyplomowego

UWAGA!

 • Dokumenty należy przesłać pocztą tradycyjną na adres sekretariatu lub złożyć je osobiście w sekretariacie.
 • Warunkiem podejścia do egzaminu przy użyciu platformy MSTeams jest posiadanie konta pocztowego w domenie student.uj.edu.pl lub doctoral.uj.edu.pl. W przypadku braku stosownego adresu, należy ubiegać się o jego założenie lub jeśli student posiada już konto w domenie usosweb.uj.edu.pl, należy dokonać odpowiednio wcześniej (przynajmniej 72h przed datą egzaminu) migracji konta do domeny student.uj.edu.pl lub doctoral.uj.edu.pl.
 • Zgodnie z obowiązującymi wzorami dyplomów ukończenia studiów, st od dnia 1 października 2019 r. absolwent UJ otrzymuje dyplom bez fotografii.
 • Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową tylko w wersji elektronicznej

 

Aby uzyskać wypis z Biblioteki WZiKS należy:

 1. Wysłać prośbę o wypis z Biblioteki WZiKS na adres e-mail: biblioteka.wzks@uj.edu.pl z adresu w domenie uj.edu.pl.
 2. W treści wiadomości należy podać numer legitymacji, który znajduję się na tylnej stronie dokumentu.

 

 

 

 

 1. Wypis uzyskają wyłącznie studenci, którzy nie posiadają zaległości książkowych i finansowych.
 2. Wypisy będą dokonywane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.
 3. Stan konta bibliotecznego można również sprawdzić na indywidualnych kontach czytelników (https://katalogi.uj.edu.pl). Login to numer legitymacji, hasło to numer PESEL.
 4. Przypominamy, że migracja danych w systemie USOS odbywa się następnego dnia dlatego należy dokonać wypisu z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

 • Należy przygotować prezentację pracy magisterskiej i przesłać ją mailem na adres mailowy sekretariatu. Prezentacja musi zawierać nie wiecej i nie mniej niż 5 slajdów/ 5 min (przed obroną promotor musi zaakceptować prezentację). Prezentację należy przesłać do sekretariatu najpóźniej dwa dni robocze przed obroną. Plik powinein być podpisany wyłącznie imieniem i nazwiskiem.

Szanowni Państwo,
zachęcamy do wypełnienia specjalnego formularza znajdującego się na Usosweb w zakładce -> dla wszystkich -> absolwenci. W formularzu możecie Państwo wyrazić zgodę na udostępnienie numeru telefonu. Umożliwi to Biuru Karier kontakt z Państwem w celu przypomnienia o możliwości wypełnienia ankiety w badaniu Monitorowanie Losów Absolwentów. W formularzu możecie Państwo również podać nam prywatny adres e-mail, dzięki czemu, nawet po ukończeniu studiów, będziecie mogli otrzymywać informacje o oferowanych, bezpłatnych szkoleniach, zajęciach mentoringowych i innych wydarzeniach organizowanych przez Biuro Karier. Udział w nich pomaga podnieść kompetencje zawodowe, stając się wartościowym elementem Państwa CV.

Pozostań z nami w kontakcie!

https://biurokarier.uj.edu.pl/

https://www.facebook.com/biuro.karier.uj/

Absolwent otrzymuje dyplom wraz z suplementem oraz ich odpisy w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów tj. od dnia obrony pracy dyplomowej. Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 października 2019 r. wzorami dyplomów ukończenia studiów, absolwent UJ otrzymuje dyplom bez fotografii. Dyplom i suplement powinny być odebrane osobiście przez absolwenta.

W przypadku kiedy absolwent nie będzie mógł odebrać dyplomu osobiście, może złożyć upoważnienie
i wskazać osobę, która odbierze w jej/ jego imieniu dyplom wraz z kompletem odpisów i suplementami.

UWAGA! Upoważnienie należy złożyć osobiście w sekretariacie jednostki wydającej dyplom, umożliwiając tym samym pracownikowi UJ potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej. Alternatywnie, potwierdzenia autentyczności podpisu może dokonać notariusz.

W ZWIĄZKU Z OGRANICZONYM FUNKCJONOWANIEM UCZELNI W CELU ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I ZWALCZANIA COVID-19, MOŻLIWE SĄ NASTĘPUJĄCE ROZWIĄZANIA:

 • wysyłanie (na wniosek absolwenta) zaświadczenia o ukończeniu studiów – pocztą tradycyjną lub skanu (skan wysyłany jest wyłącznie na adres mailowy absolwenta  w domenie uj.edu.pl)
 • odbiór dyplomu w jednostce, po wcześniejszym umówieniu terminu;
 • w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek studenta/ absolwenta wysyłanie dyplomu pocztą tradycyjną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. We wniosku o przesłanie dyplomu pocztą student/absolwent wskazuje dokładny adres doręczenia przesyłki.
  W przypadku zaginięcia przesyłki, absolwent może starać się tylko o wydanie duplikatów dokumentów.

Szczegółowe zasady składania prac dyplomowych określa Rektor w drodze zarządzenia. Obecnie obowiązują: 

Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku
w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac

Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: organizacji egzaminów dyplomowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie: dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego

Komunikat Dziekana w sprawie zasad przeprowadzania stacjonarnych egzaminów dyplomowych

 

Szczegółowe informacje w sprawie wysokości i zasad pobierania opłat za dyplomy znajdują się w Piśmie okólnym nr 4 Rektora UJ z dnia 4 grudnia 2019 r.